کتابهایی که ترجمه کرده ام

Tranlated Books(کتابهایی که ترجمه کرده ام)
۱- One of the main translators of book title: Psychodynamic Psychiatry (Gabbard) in clinical practice.Fifth Edition. By Glen O, Gabbard ,M.D. published: 2014.ISBN-13: 978-1585624430ISBN-10: 1585624438
 Translators: Dr Farhad Shamloo, Dr Farhad Farid Hosseini, Dr Neda Farzaneh,Dr Mahya Mojahedi,Dr Golmehr Shamloo Rezai.Ebne sina Publication.2017

کتاب روانپزشکی روان پویا (گابارد) برای متخصصان بالینی.
با مقدکه دکتر محمد صنعتی .مترجمان: دکتر فرهاد شاملو-دکتر فرهاد فرید حسینی-دکتر ندا فرزانه- دکتر محیا مجاهدی-دکتر گل مهر شاملو رضائی.انتشارات ابن سینا
۱۳۹۶

۲- One of the main translators of book title: Grays Anatomy for Students 2005. Writers: Richard L.Drake- Wayne Vogl-Adam W.M.Mitchell. Published : 2006.
Translators:  Gh.R. Hassanzadeh (Ph.D.) – F.Abolhassani (Ph.D.)- B. Jameie (Ph.D.) – Neda Farzaneh (M.D.).Borna Book Publication.

(کتاب آناتومی گری۲۰۰۵ برای دانشجویان. سرو گردن.جلد سوم)
(مترجمان:دکتر غلامرضا حسن زاده-دکتر فرید ابوالحسنی- دکتر سید بهنام جامعی-دکتر ندا فرزانه.
انتشارات کلاب برنا .۱۳۸۵)