مقالات علمی

۱٫    Farzaneh N, Ghobakhlou M ,  Naderi N, Moghimi-Dehkordi B, Fadai F. Anxiety and Depression in a sample of Iranian patients with Irritable Bowel Syndrome. Iran J Psychiatry Behav Sci, Volume 7, Number 1, Spring / Summer 2013. 2.    Farzaneh N, Ghobakhlou M ,  Naderi N, Moghimi-Dehkordi B, Fadai F. Evaluation of psychological aspects among Subtypes of Irritable Bowel Syndrome. Indian Journal of Psychological Medicine | Apr – Jun 2012 | Vol 34 | Issue 2. 3.    Farzaneh N, Ghobaklou M, Moghimi-Dehkordi B, Naderi N, Fadai F. Effects of Demographic Factor, Body mass index, Smoking habits on Irritable Bowel syndrome: A case – control study. Annals of Medical and Health Sciences Research | Jul-Sep 2013 | Vol 3 | Issue 3 . 4.    Fadai F, Farzaneh N, Moghimi Dehkordi B, Ghobakhlou M, Naderi N.Psychological features in patients with and without Irritable Bowel Syndrome: A case – control study, Using checklist -90-R. Indian Journal of Psychiatry 56(4), Oct-Dec 2014. 5.    Dabiri H, Azimi Rad M, Tavafzadeh R, Taheri E, Safakar S, Nazemalhosseini Mojarad E, Farzaneh N, et al.Bacteriologic study of cirrhotic patients with non-neutrocytic ascites. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2014;7(4):224-229).

۶-ارزیابی مقایسه ای بخش های آموزشی – درمانی و صرفا درمانی روانپزشکی از نظر نوع تشخیص و فرایند درمانی در بیماران اسکیزوفرنیک در بیمارستان روانپزشکی رازی. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران – شماره ۲۳ – زمستان

۷-کاربرد مدل شکنندگی زمان شکست شتابنده با رویکرد بیزی برای شناسایی برخی عوامل خطر زمانهای عود در بیماران اسکیزوفرنی.مجله کوکش-جلد ۱۵ – شماره ۳ (پیاپی ۵۱) ، بهار

۱۳۹۳ ۶-fadai F,Rayisi M,Vahdat Shariatpanahi M,Moghimi Dehkordi B,Farzaneh N,et al.Comparative Evaluation of Educational – Medical and just Medical Psychiatric wards in terms of diagnosis and treatment process in Schizophrenic patients at Razi psychiatric Hospital.Medical Sciences Journal of Islamic Azad University Tehran Medical Branch.Vol.23,No.4,Serial 74,winter 2014(Quarterly). 7. Rahmati M, Rahgozar M, Bakhshi E, Farzaneh Neda, Fadaei F, Cheraghi L. Applying accelerated failure time frailty model using Bayesian approach to identify some risk factors of time to relapsesin schizophrenia patients. koomesh. 2014; 15 (3) :310-315.