عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها

Newspaper Interview(عناوین مقالات و مصاحبات چاپ شده در روزنامه ها)
۱- Author Name: Dr Neda Farzaneh. Title: Alzheimer is a missed Disease in Iran.August 28,2013.Today Farvardin  Weekly Newspaper
آلزایمر بیماری فراموش شده در ایران.هفته نامه فروردین امروز
۲- Author : Dr Neda Farzaneh. Title: “Stroke age is less than 50 in Iran” .Ghazvin Velayat Newspaper. September 3, 2013. Link:http://www.velaiatnews.com/?type=dynamic&id=14923
سن سکته قلبی در ایران زیر ۵۰ سال-روزنامه ولایت قزوین
۳- Author Name:Dr Neda Farzaneh. Title:Psychopathologies of children who are left alone by their parents at home .November 2013.
اختلالات روانشناختی در کودکانی که توسط والدین به صورت تنها در منزل رها میشوند.روزنامه ولایت قزوین
۴- Author Name:Dr Neda Farzaneh.Hanieh Darvishi.Title:Emotional Bulimia .Saturday ,June 18th,2017..Page 19.
پرخوری از نوع هیجانی .نویسندگان: دکتر ندا فرزانه – خانم هانیه درویش .روزنامه هفت صبح-یکشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۶