شرکت در فیلم مستند به عنوان روانپزشک کارشناس تحلیلگر

Film title:”Them” .I was one of the main doctors who were interviewed about Paranormal Issues . It was nominated for best Film in Fourteens International Urban Film Festival. Director name: Mohamad Moradian.

به عنوان یکی از ۴ کارشناس در فیلم با عنوان “آنها”. در مورد امور ماوراء الطبیعه. فیلم به عنوان کاندید بهترین کارگردانی با کارگردانی آقای محمد مرادیان-چهاردهمین دوره جشنواره دانشجوئی نهال