سابقه فعالیتهای علمی اخیر

۱٫ ارائه پوستر در کنگره روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران سال ۱۳۹۴٫ عنوان:اثربخشی درمان حساسیت زدائی منظم چشم و پردازش مجدد بر بیش تعمیم گرائی حافظه سرگذشتی بیماران مبتلا به اختلال استرس بعد از سانحه.
۲٫ ارائه سخنرانی در همایش اختلالات روان تنی ۱۳۹۴ اسفند. گروه هدف اورژانس و فوریتهای پزشکی
۳٫ ارائه پوستردر کنگره بین المللی آلرژی برج میلاد سال ۱۳۹۳به عنوان نویسنده مسئول. عنوان: بررسی آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به درماتیک آلرژیک
۴٫ ارائه سخنرانی در کنگره روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران سال ۱۳۹۲٫ عنوان:ارزیابی مقایسه ای بخشهای آموزشی – درمانی و صرفا درمانی از نظر نوع تشخیص و فرایند درمانی در بیمارستان روانپزشکی رازی
۵٫ ارائه پوستردر کنگره روانپزشکی انجمن روانپزشکان ایران سال ۱۳۹۲ به عنوان نویسنده مسئول. عنوان: بررسی آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به بیماری روده تحریک پذیر با پرسشنامه نشانگان روانی تجدید نظر شده ۹۰ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی تهران
۶٫ ارائه سخنرانی در کارگاه آموزشی برخورد با همه گیری مسمومیت با متانول (سال ۱۳۹۲)
۷٫ ارائه سخنرانی در مورد تازه های داروئی روانپزشکی (سال ۱۳۹۲)
۸٫ ارائه سخنرانی در مورد اختلال اسکیزوفرنی (سال ۱۳۹۲)
۹٫ ارائه سخنرانی در کنفرانس سایکواستیمولنتها ( مواد مخدر محرک) (سال ۱۳۹۲)
۱۰٫ ارائه سخنرانی در کنگره بین المللی رفتارهای پرخطر زاهدان (سال ۱۳۹۲) با عنوان ارزیابی تاثیر نمایش درمانی در درمان پرخاشگری در مبتلایان به بیماری های روانی.
۱۱٫ ارائه سخنرانی در کنگره ملی سلامت زنان شهر اصفهان ( سال ۱۳۹۲).عنوان مقاله: ارزیابی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی در سلامت روانی زنان زندانی.
۱۲٫ ارائه پوستردر کنگره ملی سلامت زنان شهر اصفهان ( سال ۱۳۹۲).عنوان پوستر: ارزیابی درمان شناختی – رفتاری در کاهش اضطراب زنان معتاد مبتلا به ایذر.
۱۳٫ ارائه طرح تحقیقاتی به عنوان پژوهشگر همکار در مورد بررسی آسیب شناسی روانی بیماران مبتلا به بیماری روده تحریک پذیر (سال ۱۳۹۱).