زمان پاسخگویی به تلفن

شنبه ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
یکشنبه ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
دوشنبه ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
سه شنبه ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
چهار شنبه ۹ صبح تا ۴ بعد از ظهر
پنجشنبه ۹ صبح تا ۱۲ ظهر
جمعه تعطیل