ساعات کار و زمان پاسخگویی به تلفن

شنبه ۱۴ ظهر تا ۲۰ بعد از ظهر
یکشنبه ۱۴ ظهر تا ۲۰ بعد از ظهر
دوشنبه ۱۴ ظهر تا ۲۰ بعد از ظهر
سه شنبه ۱۴ ظهر تا ۲۰ بعد از ظهر
چهار شنبه ۱۴ ظهر تا ۲۰ بعد از ظهر
پنجشنبه ۱۱ صبح تا ۱۶ ظهر
جمعه تعطیل